Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

OPIS PROJEKTU
Dotacja na kapitał obrotowy dla spółki CM3 Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które nastąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
CELE PROJEKTU
Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa CM3 Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PLANOWANE EFEKTY
Planowanym efektem jest ciągłość prowadzenia działalności przedsiębiorstwa CM3 Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie na jaki udzielona została dotacja, tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 191.255,34 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 34/100). Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 191.255,34 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 34/100). Instytucja Pośrednicząca przyznała CM3 Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 191.255,34, co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 191.255,34 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 34/100).

scroll up